Płyty uszczelkarskie opis i zastosowanie

Cześć
Bieżący artykuł będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego wycinania uszczelnień firmy Gambit.

Firma wytwarza bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF, które są innowacyjnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także właściwych dla założonych warunków pracy elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 proces kalandrowania arkuszy gwarantuje stałego i zachowane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyty GAMBIT AF są płytami, których cechy techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. W przypadkach, gdy wyjątkowe warunki pracy nie zezwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje płyty na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Produkty te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

plyty-uszczelkarskie-tabela-odpornosci

Wszystkie podane w tabelach i specyfikacjach dane bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich używaniu. Ze powodu, iż na pracę uszczelnienia w zaworze ma wpływ sporo czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają wartość orientacyjną i nie stanowią podstawy do żądań, a jednostkowe wdrożenia wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub wykonania samodzielnych prób.

wycinanie-uszczelki-z-gambitu

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego węzła uszczelniającego półprodukt na uszczelkę, trzeba uwzględnić dużo elementów. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, typ uszczelnianego medium oraz budowa złącza. Zachodzą również inne czynniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład natężenie pracy, drgania mechaniczne, staranność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Wartości z tabeli umożliwiają dobrać materiał, który najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym połączeniu warunków pracy. Wziąć pod uwagę trzeba fakt, że punkt pracy powinien się znaleźć w odpowiednim obszarze wykresu. Nie znaczy to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może efektywnie pracować w wartościach spoza wykresu, aczkolwiek wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę we własnym zakresie.

Aby jednak uszczelnienie zdołało długo i stabilnie pracować, niezbędne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Głównym wymogiem jest zapewnienie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w takim wypadku możliwe jest uzyskanie na całej powierzchni uszczelnianej parametrów montażowych większych od opisanych procedurami obliczeniowymi, a jednocześnie nieprzekraczających wartości niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. Czasami sytuacja wygląda tak, że użycie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym wypadku promujemy wywarcie takiego zacisku między kołnierzami, aby uszczelka została ściśnięta o 8-10% swojej uprzedniej grubości. Połączenie takie jest wystarczające w większości wypadków do osiągnięcia odpowiedniej szczelności, nie powodując w tym samym uszkodzenia struktury uszczelki. W tym samym celu trzeba używać na całym złączu jednolitych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

Surowiec, z którego wykonane są płyty uszczelkarsskie, to kompozyt złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on odpowiednio i skutecznie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszystkie uszczelki z płyt aramidowo – kauczukowych utwardzją się w temperaturach powyżej 200°C. Dobrej jakości płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują parametry wystarczjąc do skompensowania ruchów termicznych elementów złącza w deklarowanych zakresach temperatur. Jest to podstawowy warunek zachowania szczelności złącza, głównie w przypadku elementów działającym w warunkach znacznych wahań temperatury.

Innym zagrożeniem dla płyt aramidowo – kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, konieczne jest odizolowanie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i powietrza z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest właściwa konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem). Informacje ze strony http://domtechniczny24.wixsite.com/blog-poradnik

Odpowiednio skonstruowane złącze kołnierzowe z dobrze dobraną uszczelką, zamontowaną we właściwy sposób spełnia swoje zadanie przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne stosowanie raz zdemontowanych uszczelek.

Uszczelnienia można wycinać używając odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i nożem}. Większość płyt uszczelkarskich jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.

wycinanie-uszczelek-na-prasie-wykrojnik-1